آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش های ربع وار

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  در جریان ربع دوم سال ۱۳۹۶، جمعاً ۱۲۵ قضیه به مظنونیت ۱۴۹ تن به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر…
 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ربع اول سال ۱۳۹۶، جمعاً ۱۲۶ قضیه به مظنونیت ۱۵۶ تن به شمول ۴ موظف خدمات عامه،۳ تعبه خارجی و ۴ خانم مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  در جریان ربع چهارم سال ۱۳۹۵، مجموعاً ۱۳۳ قضیه به مظنونیت ۱۴۸ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به مدیریت عمومی تدقیق و بررسی این مرکز مواصلت ورزیده است…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  در جریان ربع سوم سال ۱۳۹۵، مجموعاً ۱۳۵ قضیه به مظنونیت ۱۲۹ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به مدیریت عمومی تدقیق و بررسی این مرکز مواصلت ورزیده است…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  به اساس راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس،درجریان ربع دوم سال ۱۳۹۵، مجموعاً ۷۸ قضیه به مظنونیت ۱۱۵ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به مدیریت مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر مواصلت ورزیده است…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  به اساس راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ربع اول سال ۱۳۹۵، مجموعاً ۱۱۷ قضیه به مظنونیت ۱۶۴ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر مواصلت ورزیده است…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  در جریان ربع چهارم سال ۱۳۹۴، مجموعاً ۹۷ قضیه به مظنونیت ۱۰۴ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به مدیریت عمومی تدقیق ،بررسی ولابراتواراین مرکز مواصلت ورزیده است…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  در جریان ربع سوم سال ۱۳۹۴، مجموعاً ۱۱۸ قضیه به مظنونیت ۱۶۲ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به مدیریت عمومی تدقیق و بررسی این مرکز مواصلت ورزیده است…