تازه ویډیو

دمسکراتو اونشه یی توکو دجرایمو پرضد دمبارزی عدلی اوقضایی مرکز څه دی ؟

نور ویډیو

زموږ په اړه

CJTF Building

دمسکراتو او نشه یي تو کو دجرایمو پرضد دمبارزي عدلي او قضایي مرکز چې په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د نشه یي توکو ملي استراتیژي د کنترول او د مسکراتو او نشه یي توکو دقانون له مخي د افغانستان اسلامی جمهوریت لخوا جوړ شوی

ادامه

میاشتنی راپور

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دمسکراتو اونشه یي توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکزد تدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت او د ځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتني راپور…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دمسکراتو اونشه یي توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکزد تدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت او د ځانګړی څارنوالی لوی ریاست، میاشتني راپور.

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دمسکراتو اونشه یي توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکزدتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت او ځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتني راپور

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دمسکراتو اونشه یي توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکزدتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت اوځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتني راپور

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دمسکراتو اونشه یی توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکزدتدقیق، پلټنی اولابراتوار لوی مدیریت اوځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتني راپور

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دمسکراتو اونشه یی توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکزدتدقیق ،پلټنی اولابراتوار لوی مدیریت اوځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتني راپور

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دمسکراتو اونشه یی توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکز دتدقیق،پلټنی اولابراتوار لوی مدیریت اوځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتني راپور

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دمسکراتو اونشه یی توکو پرضد د مبارزي عدلي اوقضایي مرکز دتدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت اوځانګړی څارنوالی لوی ریاست میاشتنی راپور