تازه ویډیو

دمسکراتو اونشه یی توکو دجرایمو پرضد دمبارزی عدلی اوقضایی مرکز څه دی ؟

نور ویډیو

زموږ په اړه

CJTF Building

دمسکراتو او نشه یي تو کو دجرایمو پرضد دمبارزي عدلي او قضایي مرکز چې په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د نشه یي توکو ملي استراتیژي د کنترول او د مسکراتو او نشه یي توکو دقانون له مخي د افغانستان اسلامی جمهوریت لخوا جوړ شوی

ادامه

د ربع راپور

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  د پولیسو د تدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت د راپور پربنسټ د۱۳۹۶ کال د دوهمی ربعي په اوږدو کې جمله ۱۲۵ قضیی په مسکراتو اونشه یی توکو۱۴۹ تنه تورن له ولایتونو څخه یاد مدیریت ته را رسیدلي دی او د مسکراتو اونشه توکو د…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  پولیسو د تدقیق پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت د راپور پربنسټ د۱۳۹۶ کال د لومړی ربعي په اوږدو کې جمله ۱۵۶ قضیی د۴ تنه دولتی کسانو،۴ شخینه او د ۳ بهرنی وګرو په شمول په مسکراتو اونشه یی توکو تورن له ولایتونو څخه یاد مدیریت ته را رسیدلي دی…
 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  د تدقیق، پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت د راپور پربنسټ د۱۳۹۵ کال د څلورمی ربعي په اوږدوکی ټول ټال ۱۳۳ د مسکراتو او نشه یي توکو قضیو په ټلاوو ۱۴۸ تنه تورن له بیلابیلو ولایاتو څخه یاد مدیریت ته را رالیکل شوي…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  د تدقیق، پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت د راپور پربنسټ د۱۳۹۵ کال د دریمي ربعي په اوږدوکی ټول ټال ۱۳۵ د مسکراتو او نشه یي توکو قضیو په ټلاوو ۱۲۹ تنه تورن له بیلابیلو ولایاتو څخه یاد مدیریت ته را رالیکل شوي…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دتدقیق، پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت راپور پربنسټ د۱۳۹۵ کال د دوهمي ربعي په اوږدوکی ټول ټال ۷۸ قضیی د۱۱۵ تنود مسکراتو اونشه یی توکو دجرمونو په تور له بیلابیل ولایتونو څخه یاد مدیریت ته را رسیدلي دي او د مسکراتو اونشه توکو د قانون په رڼا کی …

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  دقیق، پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت راپور پربنسټ د۱۳۹۵ کال د لمرنی ربعی په اوږدو کی ټول ټال ۱۱۷ قضیی د۱۶۴ تنود مسکراتو اونشه یی توکو دجرمونو په تور له ولایتونو څخه د تدقیق، پلټنی اولابراتوارلوی مدیریت ته را رسیدلی دی او د مسکراتو اونشه توکو د قانون په رڼا کی…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  د تدقیق او بررسی عمومی مدیریت د ۱۳۹۴ لمریز کال د څلورمی ربعی کی 97 قضیی له 104 تنود مسکراتو او نشه یی توکو د قچاق په تور د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه یی ترلاسه کړی چی د ابتدایی څیړنی نه وروسته، د تحقیقاتو د پشپړی دو لپاره یی ځانګړی عمومی څارنوالی ته یی استولی دی…

 • logo - cjtf.jpg

  Posted

  د تدقیق او بررسی عمومی مدیریت د ۱۳۹۴ لمریز کال د دریمی ربعی کی ۱۱۸ قضیی له ۱۶۲ تنود مسکراتو او نشه یی توکو د قچاق په تور د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه یی ترلاسه کړی چی د ابتدایی څیړنی نه وروسته، د تحقیقاتو د پشپړی دو لپاره یی ځانګړی عمومی څارنوالی ته یی استولی دی…