آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

در باره ما

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر چیست ؟

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است. در این مرکز محاکم اختصاصی ابتدائیه و استیناف مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر ستره محکمه،ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر لوی څارنوالی، پولیس عدلی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر و آمریت توقیف خانه مظنونین جرایم مسکرات و مواد مخدر وزارت امور داخله ج.ا.ا.کنار هم آمدند تا با رعایت قوانین و اصول محاکمات جزایی افغانستان، مرتکبین جرایم مسکرات و مواد مخدر را از سراسر افغانستان مورد تعقیب عدلی وقضایی قرار دهند . 

این اولین بارست که کنار هم قرار دادن ادارت مذکور دریک مرکز واحد بمنظور  تعقیب عدلی و قضایی جرایم  مسکرات و مواد مخدر در افغانستان به تجربه گرفته میشود که بدون شک  منتج به موثر گردیده است.

صلاحیت های مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر:

موجودیت ادارت که در فوق از آن تذکر رفت در یک مرکز واحد مبین موجودیت یک پروسه واحد تعقیب عدلی و قضایی جرایم مسکرات و مواد مخدر بوده و به استناد مواد ۱۷و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان، این مرکز صلاحیت رسیده گی به جرایم مواد مخدر و مسکرات را در حالات ذیل دارد:

هرگاه مقداری مواد مخدر هیرویین ۲ کیلوگرام و یا بیشتر از آن باشد.

هرگاه مقداری مواد مخدر تریاک ۱۰ کیلوگرام و یا بیشتر از آن باشد.

هرگاه مقداری مواد مخدر چرس و یا مواد کیمیاوی که از آن در ترکیب مواد مخدر استفاده بعمل می آید۵۰  کیلو گرام و یا بیشتر از آن باشد.

هرگاه مقداری مسکرات ۵۰ لیتر و یا بیشتر از آن باشد.

جرایم که ارتباط با جرایم مسکرات و مواد مخدر داشته مانند جرایم فساد اداری مرتبط به جرایم  مسکرات و مواد مخدر .

روند کاری مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر :

مرکز عدلی و قضایی مبازه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، صاحب یک سیستم مشترک، منظم و شفاف بوده و قضایای که تمامی قضایای جرایم  مسکرات و مواد ومخدر از سراسر کشور توسط پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر وسایر ادارات ذیدخل در این  امر به مرکز عدلی و قضایی ارسال میشود و در فضای عاری از هر نوع نفوذ داخلی و خارجی با کمال کفایت و داریت توسط منسوبین مدیریت عمومی تدقیق و بررسی این مرکز انکشاف یافته و جهت اکمال تحقیقات به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی این مرکز ارجاع میگردد و متعاقبا این قضایا بمنظور رسیده گی قضایی به محاکم اختصاصی این مرکز گسیل میگردد. که موجودیت چنین روند کاری بیانگر اینست که هیچ قاچاقبر داخلی و خارجی از پنجه قانون رهایی یابد و دستاورد های مرکز از این اوان تاسیس این ادعای ما را مصداق می بخشد.

ستراتیژی ما:

ازآنجائیکه تجارت مواد مخدر  منبع مستقیم تمویل تروریزم درکشورمحسوب میشود، جمهوری اسلامی افغانستان متهد است  تا گلیم فعالیت های قاچاق مسکرات و مواد مخدر را از این خطه برداشته و مرتکبین آنرا طبق قوانین نافذه کشور به ویژه قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مجازات نماید، بنا مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور استحکام این تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و تسریع روند تطبیق ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر، اهداف ذیل را تعقیب مینماید.

تعقیب عدلی و قضایی مرتکبین جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر افغانستان از طریق کاربرد عادلانه قوانین نافذه کشور به ویژه قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و هدف قرار دادن فعالیت شبکه های قاچاقبران مسکرات و مواد مخدر در سراسر افغانستان.

ایجاد هماهنگی لازم میان این مرکز و سایر ادارات محلی که در کار مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر سهیم اند.

ارتقا ظرفیت مسلکی منسوبین این مرکز در پیشبرد تحقیق، تعقیب عدلی و قضایی، قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر.