آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

تماس با ما

دفتر مرکزى:

مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدرمحوطه دفترCNJCسرک حوزه پانزدهم امنیتی پولیس ساحه قصبه

 کابل – افغانستان


شماره هاى تماس: ۰۷۰۰۲۵۳۷۱۸ _ ۰۷۰۰۲۰۶۵۰۳   

 

ايميل:      khlaidmohid@yahoo.com


ویبسایت:  www.cjtf.gov.af