آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه عقرب

2016-12-12 logo - cjtf.jpg

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر 

به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ماه عقرب سال ۱۳۹۵، جمعاً ۶۵ قضیه به مظنونیت ۶۶ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تکمیل و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است. 

به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر: این ریاست بعد از دریافت قضایا از مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، مراحل تحقیقاتی ۴۳ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را تکمیل نموده اند. 

ریاست څارنوالی طی همین مدت ۴۰ قضیه را به محکمه ابتدائیه ۲۷ قضیه را به محکمه استیناف و ۳۰ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده است.

قابل یادآوریست: به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه ی جرایم مسکرات و مواد مخدر، طی ماه عقرب سال  ۱۳۹۵ به تعداد ۲۰ قضیه  از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قطعی گردیده است. 

 در راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس آمده که مجموع مقدار مواد مخدر ضبط شده که قضایای شان به به این مدیریت مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر طی ماه  عقرب  سال ۱۳۹۵ مواصلت ورزیده، قرار ذیل است: 

(۵۵۶،۲۹  و کیلو گرام ) هیروئین

(۱۸۶۵۰  کیلو  گرام  ) مورفین

(۱۰۱۲۵،۵۱ کیلو گرام) تریاک

(۳۷۱۹کیلوگرام) چرس

(۲۵۶۹۸،۳۵ کیلوگرام ) مواد کیمیاوی جامد

(۹۷۷۰) لیتر مواد کیمیاوی مایع

(۲۵۱۶،۷۵  لیتر) مشروبات الکولی

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

ولایت ننگرهار با داشتن۱۲ قضیه،ولایت هرات با داشتن ۱۲ قضیه،ولایت بدخشان باداشتن ۶ قضیه در صدر فهرست ولایات دارای قضایا قرار گرفته است.

ولایات فاقد قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

لوگر،خوست،دایکندی،نورستان،پنجشیر،پکتیکا،کاپیسا،غور،بامیان،بادغیس،زابل،ارزگان،فاریاب،سرپل،جوزجان، کندهار و ولایت کنر.