آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه جدی

2017-01-22 logo - cjtf.jpg

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر 

به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ماه جدی سال ۱۳۹۵، جمعاً ۴۲ قضیه به مظنونیت ۴۴ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تکمیل و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است. 

به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر: این ریاست بعد از دریافت قضایا از مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، مراحل تحقیقاتی ۴۲قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را تکمیل نموده اند. 

ریاست څارنوالی طی همین مدت ۴۲ قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۲۴ قضیه را به محکمه استیناف و ۲۱ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال و در پیوند به آن مراجع مربوطه فیصله های خویش را صادره نموده اند.

قابل یادآوریست: به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه ی جرایم مسکرات و مواد مخدر، طی ماه جدی سال  ۱۳۹۵/۲۱ قضیه  از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قطعی گردیده است. 

 در راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس آمده که مجموع مقدار مواد مخدر ضبط شده که قضایای شان به این مدیریت مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر طی ماه  جدی  سال ۱۳۹۵ مواصلت ورزیده، قرار ذیل است: 

(  ۲۰۱،۹۷  کیلو گرام ) هیروئین

(  ۳۵۱۰،۸  کیلو  گرام  ) مورفین

(  ۶۲۶۲،۳  کیلو گرام) تریاک

(  ۱۹۷۳۵۲  کیلوگرام) چرس

(  ۱۰۹۴،۶۸۹  کیلوگرام ) مواد کیمیاوی جامد

(  ۱۸۰ )  لیتر مواد کیمیاوی مایع

( ۱۳۱۱،۵  لیتر) مشروبات الکولی

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

ولایت ننگرهار با داشتن۱۲ قضیه،ولایت کابل - نیمروز با داشتن ۴-۴ قضیه جداگانه و لایات پروان- پکتیا و بلخ با داشتن ۳ – ۳ قضیه جداگانه در صدر فهرست ولایات دارای قضایا قرار گرفته است.

ولایات فاقد قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

خوست،دایکندی،نورستان،پنجشیر،زابل،وردک،تخار،سمنگان،پکتیکا،ارزگان،لغمان،کنر،کاپیسا،جوزجان،هلمند،غور،فراه،بامیان،بادغیس و بدخشان