آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه دلو

2017-02-19 logo - cjtf.jpg

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر 

به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ماه دلو سال ۱۳۹۵، جمعاً ۳۶ قضیه به مظنونیت ۴۸ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تکمیل و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است. 

به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر: این ریاست بعد از دریافت قضایا از مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، مراحل تحقیقاتی ۸۴قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را تکمیل و محول محاکم ذیصلاح نموده اند. 

ریاست څارنوالی طی همین مدت ۴۰ قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۲۲ قضیه را به محکمه استیناف و ۲۲ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال و در پیوند به آن مراجع مربوطه فیصله های خویش را صادره نموده اند.

قابل یادآوریست: به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه ی جرایم مسکرات و مواد مخدر، طی ماه دلو سال  ۱۳۹۵ به تعداد ۱۹ قضیه  از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قطعی گردیده است. 

 

در راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس آمده که مجموع مقدار مواد مخدر ضبط شده که قضایای شان به این مدیریت مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر طی ماه  دلو  سال ۱۳۹۵ مواصلت ورزیده، قرار ذیل است: 

(۳۰۴،۶۳۶ کیلو گرام ) هیروئین

(۳۷،۱۶  کیلو  گرام  ) مورفین

(۶۰۰۷،۱  کیلو گرام) تریاک

(۲۴۲۰کیلوگرام) چرس

(۳۰۷۱،۶کیلوگرام ) مواد کیمیاوی جامد

(۴۶۵لیتر) مشروبات الکولی

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

ولایت کابل با داشتن۱۵ قضیه،ولایت ننگرهار با داشتن ۵ و همچنان ولایت نیمروز با داشتن ۵ قضیه در صدر فهرست ولایات دارای قضایا قرار گرفته است.

ولایات فاقد قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

لوگر،کندهار،پروان،کندز،هرات،غزنی،فاریاب،سرپل،خوست،دایکندی،نورستان،پنجشیر،زابل،وردک،تخار،سمنگان،پکتیکا،ارزگان،لغمان،کنر،کاپیسا  و بامیان.