آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

بازداشت ۵۶۵ تن در پیوند به قاچاق مسکرات و مواد مخدر

2017-03-18 Ahmad Khalid Mowahid

 

از اول حمل الی ۲۵ حوت سال ۱۳۹۵ پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدروارگان های کشفی وامنیتی کشوردر پیوند به ۴۴۸ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به شمول ۱۲۵ قضیه بدون مظنون ۵۶۵ تن مظنون را از سراسر کشور بازداشت وجهت تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرفرستاده اند.

درمیان بازداشت شده گان ۲۳ تن از موظفین امنیتی وخدمات ملکی، ۲۷ تن اناث و۵ تن ازاتباع کشورایران نیز وجود دارند.

قضایای رسیده به مرکزعدلی وقضایی نشان میدهد که طی میعاد یاد شده ولایت ننگرهاربا داشتن ۷۳ قضیه، کابل با داشتن ۶۶قضیه، کندهار با داشتن ۴۷ قضیه، هرات با داشتن ۳۸ قضیه و نیمروزبا داشتن ۳۱ قضیه ازجمله ولایات با بیشترین قضایای جرمی مسکرات و مواد مخدرمی باشند.

علاوه برتخریب ۳۲ باب کارخانه تولید مواد مخدر در ولایات مختلف، در ییوند به قضایای یاده شده از اول حمل الی ۲۵ حوت سال ۱۳۹۵ بطور مجموعی به مقدار: 

۱- بیشتر از (۶۷۶۲) کیلوگرام هیروئین

۲- بیشتر از (۱۷۷۷۹) کیلوگرام مورفین

۳- بیشتر از (۴۸۱۱۲) کیلوگرام تریاک

۴- بیشتر از (۳۳۰۷۵۲) کیلوگرام چرس

۵- یک کیلوگرام شیشه

۶- بیشتر از (۳۲۶۱۳) لیتر تیزاب

۷- بیشتر از (۹۰۹۶۹) کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد

۷- (۱۳۰۰) لیترالکول خالص

۸- بیشتر از (۱۱۳۲۲۳۷) لیترمشروبات الکولی 

۹- ۴۱میل سلاح مختلف النوع

۱۰- ۲۵۷عراده وسایط مختلف النوع (تیزرفتار و باربری)

۱۱- دو میل راکت انداز

۱۲- یک پایه مخابره

۱۳- سه قبضه بم دستی

۱۴- ۵۷۶ سیت تیلیفون همراه 

۱۵- ۱۹۸۳فیر مرمی مختلف النوع

۱۶- وسایل نشترزنی  کوکنار ۲۵۶۹ تیغ

۱۷-و یک قاب دوربین را کشف و ضبط کرده اند.

ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر طی سال ۱۳۹۵خورشیدی پس از دریافت قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدرازمدیریت عمومی تدقیق،بررسی ولابراتوار پولیس این مرکز و ترتیب اتهام نامه ۳۸۱ قضیه را به محکمه ابتدائیه و۲۹۱قضیه را به محکمه استیناف و ۲۸۴ دوسیه رابه دیوان امنیت عامه غرض اصدار حکم ارسال داشته است.

قابل یادآوریست که ۴۱ تن مظنون در پیوند به ۲۷ قضیه از مجموع قضایای یاد شده بنابرنبود دلایل الزام به  فیصله څارنوالی اختصاصی از توقیف خانه دوباره آزاد شده اند.

ریاست محکمه ابتدائیه  مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در پیوند به ۳۳۱ قضیه ۵۰۵ تن را محکوم به مجازات کرده و یک تن را نسبت نبود دلایل الزام برائت داده است.

ریاست محکمه استیناف جرایم مسکرات و مواد مخدر درمیعاد یاد شده درارتباط به ۳۳۱ قضیه ۵۱۲ تن را از یک الی بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده است.

طی سال ۱۳۹۵، ۲۸۴ قضیه از طرف دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قطعیت حاصل کرده که در پیوند به آن ۳۱۲ تن مجرم شناخته و به حبس الی بیست سال محکوم به مجازات شده اند.

در همین حال از نزد متهمین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر یاد شده بطورمجموعی مبلغ هشت میلیون و بیست هفت هزارو۲۹۲ افغانی ، دوصدهزارو۷۰۱۸ دالرآمریکائی، چهار میلیون و دوصد سی هزارو ۲۵۰ کلدار پاکستانی، ۳۹۵۰۰ کلدارهندی ومبلغ دوصد هزار تومان ایرانی بدست آمده که پس از حکم محاکم ذیصلاح ازجانب څارنوالی به حساب قطعی دافغانستان بانک تحویل داده شده است.

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدردرسال ۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدارآن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیترمشروبات الکولی یا مسکرات باشند ازسراسر کشوردارا است.