آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

بیش از سه صد تن در پیوند به قاچاق مسکرات و مواد مخدر محکوم به مجازات شده اند

2017-03-19 Ahmad Khalid Mowahid

 

مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم و مسکرات مواد مخدر می گوید که در سال جاری ۴۴۸ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به مظنونیت ۵۶۵ تن مظنون به این مرکزمواصلت کرده است.

احمد خالد موحد رِئیس مطبوعات و سخنگوی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به روز شنبه (۲۸حوت) دریک نشست خبری مشترک با سخنگویان وزارت مبارزه با مواد مخدر، اداره مستقل ارگان های محل گفت که در سال جاری؛ ۲۸۴ قضیه از طرف دیوان امنیت عامه ستره محکمه قطعیت حاصل کرده و در پیوند به آن ۳۱۲ تن مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات گردیده اند.

آقای موحد تصریح کرد که ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، ۳۸۱ قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۲۹۱ قضیه را به محکمه استیناف، و ۲۸۴قصیه را به دیوان امنیت عامه فرستاده است.

آقای موحد افزود که ننگرهار، کابل، قندهار، هرات، نیمروز، از جمله ولایاتی اند که بیشترین قضایای جرمی مسکرات و مواد مخدر دارا می باشند.

به گفته موحد علاوه برتخریب ۳۲ باب کارخانه تولید مواد مخدر در ولایات مختلف، در ییوند به قضایای یاده شده از اول حمل الی ۲۵ حوت سال ۱۳۹۵ بطور مجموعی به مقدار: 

بیشتر از (۶۷۶۲) کیلوگرام هیروئین

بیشتر از (۱۷۷۷۹) کیلوگرام مورفین

بیشتر از (۴۸۱۱۲) کیلوگرام تریاک

بیشتر از (۳۳۰۷۵۲) کیلوگرام چرس

یک کیلوگرام شیشه

بیشتر از (۳۲۶۱۳) لیتر تیزاب

بیشتر از (۹۰۹۶۹) کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد

(۱۳۰۰) لیترالکول خالص

بیشتر از (۱۱۳۲۲۳۷) لیترمشروبات الکولی 

۴۱میل سلاح مختلف النوع

۲۵۷عراده وسایط مختلف النوع (تیزرفتار و باربری)

دو میل راکت انداز

یک پایه مخابره

سه قبضه بم دستی

۵۷۶ سیت تیلیفون همراه 

نزدیک به دو هزار فیر مرمی مختلف النوع

بیشتنر از دوهزار پنجصد وسیله نشترزنی کوکنار  

و یک قاب دوربین را کشف و ضبط کرده اند.

آقای موحد می گوید ازنزد متهمین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر یاد شده بطورمجموعی مبلغ هشت میلیون و بیست هفت هزارو۲۹۲ افغانی ، دوصدهزارو۷۰۱۸ دالرآمریکائی، چهار میلیون و دوصد سی هزارو ۲۵۰ کلدار پاکستانی، ۳۹۵۰۰ کلدارهندی ومبلغ دوصد هزار تومان ایرانی بدست آمده که پس از حکم محاکم ذیصلاح ازجانب څارنوالی به حساب قطعی دافغانستان بانک تحویل داده شده است.

 مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدردرسال ۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدارآن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیترمشروبات الکولی یا مسکرات باشند ازسراسر کشوردارا است.