آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه حوت

2017-03-26 logo - cjtf.jpg

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر 

به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ماه حوت سال ۱۳۹۵، جمعاً ۵۵ قضیه به مظنونیت ۵۶ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تکمیل و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است. 

به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر: این ریاست در کنار قضایای باقی مانده ماه گذشته و دریافت قضایی جدید از مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر که جمعا ۷۶ قضیه می باشد، مراحل تحقیقاتی ۴۱قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر تکمیل نموده اند.

ریاست عمومی څارنوالی طی همین مدت ۹۰ قضیه را محول محاکم ذیصلاح نموده که از آن جمله ۲۹ قضیه مربوطه به محکمه ابتدائیه، ۳۳ قضیه مربوطه به محکمه استیناف و ۲۸ قضیه مربوط به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان می باشند.

قابل یادآوریست: به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه ی جرایم مسکرات و مواد مخدر، طی ماه حوت سال  ۱۳۹۵ به تعداد ۲۰قضیه  از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قطعی گردیده است. 

در راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس آمده که مجموع مقدار مواد مخدر ضبط شده که قضایای شان به این مدیریت مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر طی ماه  حوت  سال ۱۳۹۵ مواصلت ورزیده، قرار ذیل است: 

(۱۲۷.۱۹ کیلو گرام ) هیروئین

(۸۴۹۰  کیلو  گرام  ) مورفین

(۸۷۲۴.۴۲۶  کیلو گرام) تریاک

(۱۴۳۷.۲۸کیلوگرام) چرس

(۲۲۱۰کیلوگرام ) مواد کیمیاوی جامد

(۵۴۰) لیتر مواد کیمیاوی مایع

(۷۸۴۶لیتر) مشروبات الکولی

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

ولایت کابل با داشتن۲۰ قضیه،ولایت ننگرهار با داشتن ۱۰ و ولایت فراه - پروان با داشتن ۴-۴ قضیه جداگانه  در صدر فهرست ولایات دارای قضایا قرار گرفته اند.

ولایات فاقد قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

،کندز،غزنی،فاریاب،سرپل،خوست،دایکندی،نورستان،وردک،تخار،سمنگان،پکتیکا،پکتیا،بدخشان،بادغیس،غور،جوزجان،لغمان،کنرو بامیان.