آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

موحد: دارایی های غیرمنقول ناشی ازعواید جرایم قاچاق مواد مخدر مصادره می شود

2017-04-15 Ahmad Khalid Mowahid

 

به اساس فیصله اخیر شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ازآغازسال ۱۳۹۶ خورشیدی تمامی دارایی ها یا جایداد های غیرمنقول ناشی ازعواید جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرنیزمطابق بند پنجم فقره یک ماده چهارم قانون منع پول شویی قابل مصادره پنداشته میشود.

 احمد خالد موحد رئیس مطبوعات وسخنگوی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدردریک نشست خبری درمرکزاطلاعات ورسانه های حکومت بیان کرد که این  تصمیم را شورای عالی ستره محکمه به اساس پیشنهاد ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدردرمورد مصادره اموال غیرمنقول مرتکبین جرایم مسکرات ومواد مخدرصورت گرفته وتصویب متذکره ازماه حمل سال روان خورشیدی قابل تطبیق میباشد.

وی افزود که  ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدراززمان تاسیس این مرکزبه اساس ماده ۱۹ قانون اختصاصی  مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر فقط صلاحیت درخواست مصادره اموال منقول(وسایط ،سلاح ، پول نقد ،تیلیفون همراه وغیره...) مرتکبین جرایم قاچاق مواد مخدر ومشروبات الکولی را ازمحاکم محترم داشت اما با اتخاذ تصمیم گیری اخیر شورای عالی ستره محکمه کشورصلاحیت مصادره تمامی اموال وجایدادهای منقول وغیرمنقول ناشی ازعواید ارتکاب جرایم مسکرات ومواد مخدررا دارد.

آقای موحد میگوید که این پیشنهاد ازطرف ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر به منظورمبارزه جدی وهمه جانبه علیه پدیده مخدرات ومشروبات الکوالی ،ایجاد ثبات اقتصادی درجامعه و تامین حقوق مساوی درقبال دارایی های مجرمین قاچاق مواد مخدرومشروبات الکولی به مقام ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته بود.

به گفته وی مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ازسال تاسیس (۱۳۸۴ الی اخیر ۱۳۹۵) خورشیدی به طورمجموعی به  تعداد۱۱۸۱ عراده واسطه خورد وبزرگ را که قیمت شان در بازارآزاد از۳۵۰۰ دالرامریکایی تا ۶۵۰۰۰ دالر بالغ میشود بر بنیاد حکم ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصادره نموده است.

 موصوف افزود که به همین ترتیب درمدت یاد شده بطورمجموعی این مرکز بیشترازپنجاوهشت میلیون افغانی، نزدیک به هفتصد هزار دالرامریکایی، بیش ازیک میلیون کلدارهندی، نزدیک به شصت میلیون کلدارپاکستانی، بیش ازیکصد وسی میلیون تومان ایرانی ،بیش ازسه هزارریال عربی ،۶۶۰درهم امارات متحده عرب و ۲۷۰۰ یورو را پس ازاصدار حکم محاکم محترم مصادره وبه حساب قطعی عواید دولت تسلیم نموده است. 

وی اذعان داشت که درهمین مدت علاوه برصدها میل سلاح خفیف مختلف النوع به تعداد صدها سیت تیلفون همراه و۴۸عراده موترسایکل مختلف النوع که درجرایم ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر از نزد مجرمین بدست آمده بود نیز مصادره گردیده است .

اجمد خالد موحد سخنگوی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرتصریح کرد  که تمامی اموال، جایدادها وسایط مطابق ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر پس از قطعیت حکم محاکم به وزارت محترم مالیه غرض رفع نیاز مندی های ادارات دولت و یا هم لیلام دربازار آزاد سپرده میشود.

قابل تذکراست که مرکزعدلی وقضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدردر سال ۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند ازسراسر کشوردارا است.