آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

بازداشت ۱۱ قاچاقبر از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

2017-04-19 Kabul International Airport

 

در جریان ماه حمل سال جاری، پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و ارگان های کشفی وامنیتی کشور ۱۱ تن را درارتباط به قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت کرده اند.

این افراد که درحال انتقال مواد مخدرنوع هیرئین ازکابل به کشور های خارجی ( دهلی و دبی) بودند توسط موظفین امنیتی و کشفی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی شناسایی و بازداشت شده اند.

 ازنزد متهمین بطور مجموعی بیش از۴ کیلوگرام هیروئین و بیش از ۳ کیلوگرم چرس که از کابل به دهلی ودبی انتقال داده می شد وهمچنان  ۶۰ لیتر مشروبات الکولی که از دهلی به کابل انتقال داده شده بود کشف و بدست آمده اند.

اکنون بازداشت شده گان با دوسیه های نسبتی شان درمرکزعدلی وقضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدرمورد تعقیب عدلی و قضائی قرار دارند.

صلاحیت رسیدگی تعقیب عدلی و قضائی، قضایای میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بدون درنظرداشت مقدار مواد آن در سال ۱۳۹۵ خورشیدی به اساس پیشنهاد ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر تاییدی لوی څارنوالی ومنظوری ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانسان به این مرکز سپرده شده است.

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در سال ۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.