آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه حمل

2017-04-24 logo - cjtf.jpg

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر 

به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ماه حمل سال ۱۳۹۶، جمعاً ۴۰ قضیه به مظنونیت ۴۷ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تکمیل و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است. 

به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر: این ریاست در کنار قضایای باقی مانده ماه گذشته و دریافت قضایی جدید از مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر که جمعا ۹۰ قضیه می باشد، مراحل تحقیقاتی ۴۴ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر تکمیل نموده اند.

ریاست عمومی څارنوالی طی همین مدت ۴۵ قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۴۰ قضیه را به محکمه استیناف و ۳۵ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نموده است.

قابل یادآوریست: به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه ی جرایم مسکرات و مواد مخدر، طی ماه حمل سال  ۱۳۹۶/۳۶ قضیه  از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قطعی گردیده است. 

 در راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس آمده که مجموع مقدار مواد مخدر ضبط شده که قضایای شان به این مدیریت مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر طی ماه  حمل  سال ۱۳۹۶ مواصلت ورزیده، قرار ذیل است: 

(۲۰۴.۱۶۹ کیلو گرام ) هیروئین

(۳۰.۸۶  کیلو  گرام  ) مورفین

(۲۲۸.۷  کیلو گرام) تریاک

(۵۴۸۲.۷۴۵کیلوگرام) چرس

(۱.۳۶کیلوگرام ) مواد کیمیاوی جامد

(۱۰۳۶.۷۵لیتر) مشروبات الکولی

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

ولایت کابل با داشتن۱۳ قضیه،ولایت ننگرهار با داشتن ۹ و ولایت بدخشان با داشتن ۵ قضیه  در صدر فهرست ولایات دارای قضایا قرار گرفته اند.

ولایات فاقد قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

هلمند،بلخ،پنجشیر،کندز،غزنی،فاریاب،لوگر،کندهار،ارزگان،کاپیسا، سرپل ،دایکندی ،نورستان ،وردک ،سمنگان، پکتیکا،بادغیس،غور،جوزجان،لغمان،کنرو بامیان.