آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه ثور

2017-05-22 logo - cjtf.jpg

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر 

به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ماه ثور سال ۱۳۹۶، جمعاً ۳۵ قضیه به مظنونیت ۴۱ تن به شمول یک مرد تبعه کشور ایران و یک  خانم مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تکمیل و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است. 

به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر: این ریاست در کنار ۴۲ قضیه از قضایای باقی مانده از ماه گذشته و دریافت ۴۶ قضیه جدید از مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر که جمعاً ۸۸ قضیه می گردد از آن  جمله مراحل تحقیقاتی ۳۹ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را تکمیل نموده اند.

ریاست عمومی څارنوالی طی همین مدت ۸۶ قضیه را محول محاکم ذیصلاح نموده که از آن جمله ۴۶ قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۲۳ قضیه را به محکمه استیناف و ۱۷ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نموده است.

بربنیاد راپور این ریاست طی میعاد یاد شده در قبال ۳۷ قضیه از جانب محکمه ابتداییه، در ارتباط به ۳۰ قضیه از جانب محکمه استیناف اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر و در قبال ۱۷ قضیه از  جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله صادر شده است.

ریاست متذکره در جریان ماه ثور سال ۱۳۹۶به تعداد ۱۷ عراده وسایط نقلیه و ۴۸ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ ۴۵۸۵۳ افغانی و مبلغ ۲۲۱۰ دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و آن را به شکل امانت تحویل پشتنی بانک نموده است.

 در راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس آمده که در کنار تخریب یک باب لابرتوار پروسس هیروئین در ولایت ننگرهار، مجموع مقدار مواد مخدر ضبط شده که قضایای شان از ولایات مختلف کشور به این مدیریت مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر طی ماه  ثور  سال ۱۳۹۶ مواصلت ورزیده، قرار ذیل است: 

(۳۱۵.۳۴۵ کیلو گرام ) هیروئین

(۲۰۳.۷  کیلو گرام) تریاک

(۳۵۹۵.۱۲۸کیلوگرام) چرس

(۱۰۱۰.۷کیلوگرام ) مواد کیمیاوی جامد

(۳۰۲.۵) لیتر مواد کیمیاوی مایع

(۷۴۶.۷۵لیتر) مشروبات الکولی

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

-ولایت کابل با داشتن۱۴ قضیه،ولایت ننگرهار با داشتن ۵ و ولایت هرات با داشتن ۴ قضیه  در صدر فهرست ولایات دارای قضایا قرار گرفته اند.

ولایات فاقد قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

-لوگر،خوست،دایکندی،نورستان،زابل،وردک،تخار،سرپل،سمنگان،پکتیکا،ارزگان،لغمان،کندز،کنر،کاپیسا،جوزجان،غور،فاریاب،فراه،بامیان،بلخ،بادغیس.