آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه سرطان

2017-07-24 logo - cjtf.jpg

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر 

به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ماه سرطان سال ۱۳۹۶، جمعاً ۳۵ قضیه به مظنونیت ۳۷ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تکمیل و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است. 

به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر: این ریاست در کنار ۴۳ قضیه از قضایای باقی مانده از ماه گذشته و دریافت ۵۱ قضیه جدید از مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر که جمعاً ۹۴ قضیه می گردد از آن جمله مراحل تحقیقاتی ۴۰ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را تکمیل نموده اند.

ریاست عمومی څارنوالی طی همین مدت ۷۳ قضیه را محول محاکم ذیصلاح نموده که از آن جمله ۴۰ قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۱۳ قضیه را به محکمه استیناف و ۲۰ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نموده است.

بربنیاد راپور این ریاست طی میعاد یاد شده در قبال ۵۵ قضیه از جانب محکمه ابتداییه، در ارتباط به ۱۵ قضیه از جانب محکمه استیناف اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر و در قبال ۱۰ قضیه از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله صادر شده است.

ریاست متذکره در جریان ماه سرطان سال ۱۳۹۶به تعداد ۲۰ عراده وسایط نقلیه و ۷۹ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ ۶۰۰۰ افغانی و مبلغ ۱۰۰۰ دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی این څارنوالی تحویل دافغانستان بانگ گردیده است.

در راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس آمده که در کنارتخریب پنج باب لابراتوار پروسس هیروئین در ولایت ننگرهار، مجموع مقدار مواد مخدر ضبط شده که قضایای شان از ولایات مختلف کشور به این مدیریت مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر طی ماه سرطان سال ۱۳۹۶ مواصلت ورزیده، قرار ذیل است: 

(۳۸.۲۵۶ کیلو گرام ) هیروئین

(۲۶۳۴ کیلوگرام ) مورفین

(۲۴۱۹ کیلو گرام) تریاک

(۱۰۴۳کیلوگرام) چرس

(۱۵۷۹۱کیلوگرام ) مواد کیمیاوی جامد

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

ولایت کابل با داشتن۱۲ قضیه،ولایت ننگرهار با داشتن ۸ و ولایت هرات با داشتن ۶ قضیه در صدر فهرست ولایات دارای قضایا قرار گرفته اند.

ولایات فاقد قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

ولایت خوست،لوگر،دایکندی،نورستان،پنجشیر،وردک،تخار،سمنگان،پروان،پکتیکا،ارزگان،نیمروز،لغمان،کنر،کاپیسا،غزنی،فاریاب،فراه،بامیان،بغلان،بادغیس و بدخشان.