آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

بازداشت هفده تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر

2017-08-16 Prisoner.jpg

درجریان هفت روز، پولیس مبارزه علیه مواد مخدر ۱۷ تن را در پیوند به ۲۰ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بازداشت و جهت تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و  مواد مخدر انتقال نموده اند.

از میان ۲۰ قضیه یاد شده ۶ قضیه آن که مشمول ۱۰ تن مظنون به قاچاق مواد مخدر نوع هیروئین می باشد توسط پولیس مبارزه علیه مواد مخدر از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت شده اند.

این افراد با استفاده از شیوه های جاسازی مواد در بطن های شان قصد حمل مواد مخدر نوع هیروئین را از کابل به شهر دهلی جدید داشتند.

قابل تذکر است که این افراد توسط پولیس از ولایات: کندز،ننگرهار،کابل،پروان،هلمند،سمنگان،نیمروز و هرات حین قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند.

  بطورمجموعی از نزد بازداشت شده گان بیش از ۲۹۹ کیلوگرام هیروئین،بیش از ۷۱۴۸ کیلوگرام مورفین،بیش از۱۹۷۴ کیلوگرام تریاک،بیش از ۱۱۱۰ کیلوگرام چرس،۶۳۰۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد،۱۸۰ لیتر مواد کیمیاوی مایع،بیش از ۳۷۴ لیتر مشروبات الکولی،۲ میل سلاح مختلف النوع،۲۵ سیت تیلفون همراه و ۴ عراده موتر مختلف النوع کشف و ضبط شده است.

در همین حال در جریان ماه سرطان سال جاری ۳۵ قضیه به مظنونیت ۳۷ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از ولایات مختلف کشور به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر مواصلت ورزیده بود.

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک، ۵۰ .کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و ۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است