آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

تاریخچه مدیریت لابراتوار مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار

2017-08-20 CJTF Photo

 

ایجاد لابراتوارعدلی پولیس مبارزه بامواد مخدر درچوکات معینیت مبارزه با مواد مخدردر مطابقت به قوانین نافذه کشورو با توجه به ضروریات خاصی معینیت مبارزه با مواد مخدروزارت امور داخله بمنظورتشخیص تخصصی و ابراز نظریه علمی پیرامون سمپل های آنواع مختلف مواد مخدر ، پریکرسر های مایع و جامد و مشروبات الکولی منحیث اهل خبره به همکاری جامعه بین المللی وحمایت مالی دفتر مبازه علیه  مواد مخدر و جرایم سازمآن ملل متحد UNODC)  ( برای نخستین باردرسال ۲۰۰۴ میـــــلادی تصویب ودر نتیجه بتاریخ ۲۰ جون سال ۲۰۰۵  میلادی سنگ تهداب آن توسط آقای ماریاکوستا  رئیس  دفتر مبارزه علیه  مواد مخدرو جرایم  سازمآن ملل متحد  مقیم کابل گذاشته شده که لابراتوارمذکور در۲۷ ماه اپریل سال ۲۰۰۶ میلادی به پایه اکمال رسید و توسط مرحوم دگرجنرال محمد داود (داود) معین وقت مبارزه بامواد مخدروزارت امورداخله وسایردوستآن بین المللی افتتاح گردید .

 پرسونل لابراتوار از طریق رقابت آزاد واخذ امتحآن توسط استادآن مجرب ، مسلکی داخلی وخارجی و در حضورداشت مشاورین سفارت محترم کشور دوست آنگلستآن واداره محترم مبارزه علیه  مواد مخدر وجرایم سازمان ملل متحد UNODC  اخذ و اشخاصیکه بلند ترین نمرات را حاصل نموده بودند طبق ضرورت جذب و به فعالیت های علمی و تدقیقاتی آغازنمودند که درآن وقت پرسونل این لابراتوار به شکل مستقل کار های تدقیقاتی خویش را درقبال تشخیص مواد مخدرآنجام داده وتماما امتیازات مالی پرسونل و سایر  کمکها ، تجهیزات و وسایل تخنیکی آن از طریق دفترمحترم  CA {( NCA) ) National Crime Agency)} تمویل میگردید که فعالیت پرسونل لابراتوارالی سال ‍۱۳۸۶ که شروع ریفورم قوای پولیس را احتوا مینمود به همین منوال ادامه داشت که بالاخره با تطبیق ریفورم  وتنظیم تشکیلاتی در نتیجه آمریت لابراتوار در سقف تشکیل مدیریت عدلی و جنایی (مدیریت عمومی تدقیق ، بررسی و لابراتوار) فعلی کنجآنیده شده وکارهای علمی وتدقیقاتی خویشرا به پیش میبرد .

قابل تذکر است که در آن وقت لابراتوار کارهای تدققیاتی خویش را در یک اطاق مناسب آغاز نموده بود که نظر به ضروریات چالشهای مواد مخدربلاخره سنگ تهداب     تعمیر جدید  لابرتوار در مساحت      ۵۴۰      متر مربع   به کمک مالی   کشوردوست  آلمان  توسط   دفتر مبارزه علیه مواد مخدر وجرایم سازمان ملل در قرار گاه  ریاست عمومی عملیاتهای  مبارزه  علیه مواد مخدر در سال ۱۳۹۰   گذاشته شده    ودر ۹ سرطان  سال ۱۳۹۳  که مصادف میشود به ۳۰ جون سال ۲۰۱۴  تکمیل وسرسما توسط محترم  دگرجنرال  باز محمد( احمدی ) معین  مبارزه  علیه موا د مخدر  ودیگر  همگاران  داخلی ،بین الملی   ونمانیده گان  سفارت خانه ها افتاح گردید.