آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

روسای جدیدالتقررمحاکم استیناف وابتدائیه مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرمعرفی شدند

2017-08-22 CJTF Photo

 

محترم قضاوتمل عبدالقیوم "حلیم" ومحترمه قضاوتیار منیره"بهارکی" حسب لزوم دید ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به حیث روسای جدیدالتقررمحاکم استیناف وابتدائیه مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر،رسماً به کارشان آغازنمودند.

درمحفلی که امروزمورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ خورشیدی به مناسبت معرفی روسای محاکم استیناف وابتدائیه این مرکز دایرشده بود نخست قضاوتپوه محمد زمان"سنگری" عضوقضایی شورای عالی ستره محکمه ضمن معرفی روسای جدیدالتقررمحاکم استیناف وابتدائیه  ازکارکردهای خوب ومسلکی محترمه قضاوتپوه مهرو"حمید" رئیسه اسبق محکمۀ استیناف مواد مخدرومستشار فعلی ستره محکمه ومحترم قضاوتیارنورالحق"مصلح" عضوقضایی اسبق محکمه استیناف مواد مخدرورئیس فعلی محکمه دیوان جزاء ولایت کندهار قدردانی کرده افزود که ازاثرسعی وتلاش وکارصادقانه مسوولان وکارمندان این مرکز بوده که مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرالگوی خوبی برای سایرنهادهای دولتی باشد .

آقای سنگری همچنان، محترم قضاوتیارعبدالله"راجی" را که به تازگی ازسوی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عضوقضایی محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرتعیین گردیده ، معرفی نمود.

وی گفت تغییرات وتعیینات درادارات دولتی یک اصل بوده وبه منظوربهبود امورقضایی بادرنظرداشت رعایت اصل شایستگی ونظریه کمیته تعییانت، بدینوسیله تقرروتبدل صورت گرفته است.

دراین محفل مسوولین وشماری ازکارمندان مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرنیزشرکت نموده بودند.

متعاقباً قضاوتپوه مهرو"حمید" مستشارستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان صحبت نموده افزدند که تغییرات وتبدیلی ها درامور دولتی یک اصل است اما مهم این است که درهرجا ودربخشی باشیم مصدرخدمت برای مردم وکشورخویش شویم.

ازسویی هم قضاوتیارمنیره "بهارکی " رئیسه محکمه ابتدائیه این مرکز پیرامون تقرری های جدید صحبت نموده اذعان نمود (( ازرهبری ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان اظهارسپاس میکنم  که مرا را شایسته ریاست محکمه ابتدائیه این مرکزدانستند.))

دراخیرمحفل احمد خالد موحد سخنگوی ورئیس مطبوعات به نماینده گی ازاین مرکز ،ضمن خوش آمدید مهمانان ، ازکاروفعالیت چندین ساله رئیسه اسبق محکمه استیناف وقاضی نورالحق عضو قضایی اسبق محکمه استیناف که دراین مرکز انجام داده است قدردانی کرده واذعان نمود که آرزومند هستند تا درامورات محوله جدید نیزموفق ومؤید باشند.

این درحالی است که به منظوربهبود امورقضایی بادرنظرداشت رعایت اصل شایستگی ونظریه کمیته تعیینات، تقرروتبدیلی  تعداد(۱۷۸) تن ازقضات محترم درسراسرکشورازسوی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته است.