آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه اسد

2017-08-23 logo - cjtf.jpg

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر 

به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس: در جریان ماه اسد سال ۱۳۹۶ جمعاً ۶۰ قضیه به مظنونیت ۶۹ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تکمیل و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است. 

به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر: این ریاست در کنار ۵۴ قضیه از قضایای باقی مانده از ماه گذشته و دریافت ۵۸ قضیه جدید از مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر که جمعاً ۱۱۲ قضیه می گردد از آن جمله مراحل تحقیقاتی ۵۷ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را تکمیل نموده اند. 

ریاست عمومی څارنوالی طی همین مدت ۱۰۱ قضیه را محول محاکم ذیصلاح نموده که از آن جمله ۵۴ قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۳۲ قضیه را به محکمه استیناف و ۱۵ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نموده است.

بربنیاد راپور این ریاست در جریان ماه اسد در قبال۵۳ قضیه از جانب محکمه ابتداییه، در ارتباط به ۲۶ قضیه از جانب محکمه استیناف اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر و در قبال ۲۱ قضیه از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله صادره شده است.

ریاست متذکره طی معیاد یاد شده سال ۱۳۹۶ به تعداد ۱۶ عراده وسایط نقلیه و ۶۶ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ ۴۱۲۸۰ افغانی و مبلغ ۲۸۹۰ دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی این څارنوالی تحویل دافغانستان بانگ گردیده است.

در راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس آمده که مجموع مقدار مواد مخدر ضبط شده که قضایای شان به مدیریت مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر طی ماه اسد سال ۱۳۹۶ مواصلت ورزیده، قرار ذیل است: 

(۲۸۳،۰۹۲ کیلو گرام ) هیروئین

(۷۱۶۴،۳ کیلوگرام ) مورفین

(۳۱۶۰،۶ کیلو گرام) تریاک

(۱۸۸۲،۵کیلوگرام) چرس

(۶۵۳۷،۲۳۳کیلوگرام ) مواد کیمیاوی جامد

(۱۸۰ لیتر) مواد کیمیاوی مایع

(۵۲۳۲،۳ لیتر) مشروبات الکولی

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

-ولایت کابل با داشتن۲۶ قضیه،ولایت ننگرهار با داشتن ۱۲ و ولایت هلمند با داشتن ۵ قضیه در صدر فهرست ولایات دارای قضایا قرار گرفته اند.

ولایات فاقد قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

-ولایت لوگر،خوست،دایکندی،نورستان،پنجشیر،زابل،وردک،تخار،سرپل،پکتیکا،پکتیا،ارزگان،لغمان،کاپیسا،غور،غزنی،فاریاب،بامیان،بغلان،بادغیس و بدخشان.