آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

بازداشت ۱۸ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر

2017-08-30 Presiner in Gial.jpg

 

در جریان هفت روز، پولیس مبارزه علیه مواد مخدر ۱۸ تن را در پیوند به ۱۵ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر از ولایات مختلف کشور بازداشت و آنان را با دوسیه های نسبتی شان جهت تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و  مواد مخدر ارسال نموده اند.

از میان ۱۸ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر ۵ تن آن از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که ۲،۵۱۸ کیلوگرام مواد مخدر از نوع هیرویین را بطور جداگانه در بطن شان جاگزاری و به کشور هندوستان(دهلی) انتقال میدادند دستگیر شد اند.

مدیریت عمومی تدقیق بررسی و لابرتوار پولیس این مرکز پس از بررسی های ابتدایی در فاصله ۷۲ ساعت، تمامی مظنونین را با دوسیه های نسبتی شان غرض تحقیقات بیشتر به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر محول نموده است.

پولیس این افراد را از ولایات:کابل،بلخ،بدخشان،ننگرهار،سمنگان،ارزگان و فاریاب حین حمل و نقل مواد مخدر و مشروبات الکولی دستگیر کرده است.

  بطورمجموعی از نزد بازداشت شده گان بیش از ۵ کیلوگرام هیروئین،بیش از ۲۶۳ کیلوگرام تریاک،۲۶۶ کیلوگرام چرس، ۱۱۲۷ لیتر مشروبات الکولی،۱۹ سیت تیلفون همراه و۶ عراده واسطه نقلیه مختلف النوع بدست آمده است.

این درحالیست که در جریان ماه اسد سال ۱۳۹۶ جمعاً ۶۰ قضیه به مظنونیت ۶۹ تن به شمول یک شهروند ایرانی مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر مواصلت ورزیده بود.

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک، ۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و ۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.