آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

آغاز دور سوم کمپاین آگاهی دهی در مکاتب شهر کابل

2017-09-12 CJTF Photo

 

دور سوم کمپاین آگاهی دهی از اضرار مسکرات و مواد مخدر امروز  در لیسه محجوبه هروی آغاز گردید.

ریاست مطبوعات و روابط عامه مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر با تدویرنمایشگاه تابلو های آگاهی دهی مرکز در پیوند به اضرار، کشت، تولید ، ترافیک مسکرات و مواد مخدر سعی می کند تا نسل جوان به ویژه اهل معارف کشور را از اضرار مشروبات الکولی و مواد مخدر آگاهی دهد تا از استفاده آن دوری نمایند.

اساتید و شاگردان لیسه محجوبه هروی ضمن استقبال ازتدویراین نمایشگاه، نمایش تابلو های حاوی پیام های اضرار مسکرات و مواد مخدر این مرکز را مفید وآموزنده خواندند.

قابل یاد آوریست که این کمپاین آگاهی دهی در جریان روز های آینده درسایرمکاتب شهرکابل که تا هنوز راه اندازی نشده است  دایر می گردد.