آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

گزارش کاری ماه سنبله

2017-09-24 logo - cjtf.jpg

 

گزارش کاری مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار و ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر 

به اساس معلومات مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس، در جریان ماه سنبله سال ۱۳۹۶ جمعاً ۳۰ قضیه به مظنونیت ۴۳ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور به این مدیریت مواصلت ورزیده که بررسی ابتدائی تمامی قضایا در روشنائی قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تکمیل و جهت تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است. 

به اساس معلومات ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر؛ این ریاست در کنار ۵۵ قضیه از قضایای باقی مانده از ماه گذشته و دریافت ۴۳ قضیه جدید از مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر که جمعاً ۹۸ قضیه می گردد از آن جمله مراحل تحقیقاتی ۳۵ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را تکمیل نموده اند. 

ریاست عمومی څارنوالی طی همین مدت ۸۳ قضیه را محول محاکم ذیصلاح نموده که از آن جمله ۳۷قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۳۰ قضیه را به محکمه استیناف و ۱۶ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نموده است.

بربنیاد راپور این ریاست در جریان ماه سنبله در قبال۴۵ قضیه از جانب محکمه ابتداییه، در ارتباط به ۲۱ قضیه از جانب محکمه استیناف اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر و در قبال ۸ قضیه از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله صادره شده است.

ریاست متذکره طی میعاد یاد شده سال ۱۳۹۶ به تعداد ۱۲ عراده وسایط نقلیه و ۴۷ سیت موبایل همراه مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود مصادره نموده و همچنان مبلغ (۴۱۶۲۴) افغانی و مبلغ (۳۰۰) دالر امریکایی از نزد قاچاقبران حصول و به حساب قطعی این څارنوالی تحویل دافغانستان بانگ گردیده است.

در راپور مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس آمده که مجموع مقدار مواد مخدر ضبط شده که قضایای شان به مدیریت مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مواد مخدر طی ماه سنبله سال ۱۳۹۶ مواصلت ورزیده، قرار ذیل است: 

(۲۸،۷۳) کیلوگرام هیرویین

(۱۶) کیلوگرام مورفین

(۱۷۱،۵) کیلوگرام تریاک

(۱۷۶۱) کیلوگرام چرس

(۷۹۵) لیترمشروبات الکولی 

ولایات با بیشترین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

-ولایت کابل با داشتن۱۲ قضیه،وولایت ننگرهار با داشتن ۴  قضیه در صدر فهرست ولایات دارای قضایا قرار گرفته اند.

ولایات فاقد قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر:

-ولایت خوست،دایکندی،نورستان،پنجشیر،زابل،وردک،،سرپل،پکتیکا،پکتیا،،لغمان،کاپیسا،غور،غزنی،بامیان ،بادغیس ،کندهار،کندزوهرات.