آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

بیش از۱۴ تُن مسکرات و مواد مخدردر ولایت ننگرهار حریق گردید

2017-09-27 CJTF Photo

 

بیش از۱۴ هزارکیلوگرام مواد مخدرمختلف النوع ،مشروبات الکولی ومواد کیمیاوی پیش ساخت هیروئین مربوط به قضایای سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۴ خورشیدی پس ازاصدارحکم محاکم اختصاصی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به تاریخ چهارم ماه میزان سال روان حریق گردید.

درپیوند به قضایای فوق شماری ازافراد به اتهام دست داشتن درقضایای قاچاق ازسوی پولیس شناسایی وبه پنجه قانون سپرده شده اند.

مواد ضبط شده قبل ازحریق به داخل دیپوی مدیریت مبارزه بامواد مخدرقوماندانی امنیه ننگرهارحفظ می گردید که به اساس پیشنهاد مدیریت مبارزه بامواد مخدرواصدار حکم محکمه اختصاصی مبارزه بامواد مخدر درحضور داشت مقامات دولتی ورسانه های ملی وبین المللی درساحه سرخ دیوارولسوالی رودات ولایت ننگرهار حریق ونابود گردید.

مواد حریق شده شامل:

۲۹۳،۲۲۹ کیلوگرام هیرویین

۱۶۵۸،۴کیلوگرام تریاک

۹۵۶۶،۸۵۴کیلوگرام چرس خام

۲۲۵ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد

۱۵۵۳،۵۰۰ لیترمشروبات الکولی 

۲۵ لیترمواد کیمیاوی مایع

۸۷۷،۸۰۰ کیلوگرام مورفین

۲۳،۵۰۰ کیلوگرام پاپاورین

۳۱کیلوگرام کافین

۵۱گرام امفتامین

یک هفته قبل پولیس ولایت تخارنیز ۱۵۰۰ کیلوگرام مواد مخدری را که در یک سال گذشته کشف و ضبط کرده بود آتش زد.