آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

از دوازدهمین سالگرد تاسیس مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تجلیل به عمل آمد

2017-09-28 CJTF Photo

 

درمراسمی که مورخ ۵ میزان ۱۳۹۶ به مناسبت تجلیل ازدوازدهمین سالگرد تاًسیس مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدردایرگردیده بود،دست آوردهای این مرکز ستودنی وقابل قدر خوانده شد.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه بامواد مخدردراین محفل اظهار نمود که مبارزه علیه کشت،تولیدوقاچاق مواد مخدرمستلزم همکاری های نهادها مرتبط ملی ونیزکشورهای منطقه وجهان می باشد.

وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که مواد مخدر یک چالش خطرناک در امور امنیت، صحت و سایر بخش‌های مهم زنده گی بوده و مبارزه علیه آن  را نیز مسوولیت وظیفوی و ایمانی همگی دانسته گفت:" ما نه تنها در برابر مردم افغانستان، منطقه و دنیا که در برابر خداوند نیز پاسخگو می باشیم."

 درهمین حال څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، دوازده سال کارکرد مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدررا پردست آورد عنوان نموده گفت :" صداقت وشفافیت کاری دراین مرکز باعث ایجاد همچو مرکز مانند مرکز عدلی وقضایی مبارزه بافساد اداری درکشورگردیده است."

موصوف افزود که دولت افغانستان منحیث دولت مسوول ؛ مکلف است که امنیت جسمی وذهنی مردم کشوررا تاًمین نماید ومبارزه بامسکرات ومواد مخدریکی ازمسوولیت های نظام بوده واراده سیاسی دراین راستا وجود دارد.

وی ضمن اینکه خواهان همکاری  کشورهای منطقه وجهان درعرصه مبارزه بامواد مخدرگردید؛ اظهار داشت ،تازمانیکه مارکیت های فروش مواد مخدردرکشورهای جهان ازبین برده نشود تنها مبارزه افغان ها کافی نخواهد بود.

لوی څارنوال کشور یکی ازعوامل افزایش مواد مخدردرکشور را وجود فقر،تروریزم وناامنی دانسته افزود که برای حل این معضل باید تدابیراتخاذ گردد.

ازسویی هم قضاوتپوه محمد زمان سنگری عضو شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، هدف ازایجاد وتاًسیس مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدررا تاًمین عدالت وتعقیب مجرمین مسکرات ومواد مخدرعنوان کرد.

آقای سنگری باابرازنگرانی ازافزایش مواد مخدرواعتیاد جوانان به مواد مخدر، گفت :" جامعه ما نسبت به هرکشوردیگر ازاضرارمواد مخدرمتاًثرشده است."

این عضوشورای عالی ستره محکمه باابرازقدردانی ازتلاش های خستگی ناپذیرقضات،څارنوالان وپولیس مدیریت تدقیق،بررسی ولابراتوار مبارزه بامواد مخدر، خاطرنشان کرد که مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر به خاطرتاْمین عدالت ورفع اضرارمسکرات ومواد مخدرمنسوبین اش نیزقربانی داده است که نشان دهنده ازخود گذری منسوبین این مرکزمی باشد.

درادامه برنامه ، محمد علم ایزد یار معاون مشرانو جرگه که دراین مراسم حضورداشت همکاری جامعه بین المللی را درامرمبارزه بامواد مخدرمهم خوانده افزود که تروریزم،فساد اداری ومواد مخدرپدیده های اند که کشوررادرعرصه های مختلف بامشکلات مواجه ساخته است.

اومیگوید که مبارزه بافساد اداری وسیاسی دراصل مبارزه بامواد مخدر می باشد که دراین راستا باید تلاش های بیشتر انجام شود.

متعاقباً تورنجنرال عبدالخلیل بختیار معین مبارزه بامواد مخدروزارت امورداخله پیرامون دست آوردها مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرونیزپولیس مبارزه بامواد مخدرصحت کرده افزود که ازآغازکاراین مرکز دست آودهای پولیس مبارزه بامواد مخدردرسطح منطقه وجهان بی نظیرمی باشد.

وی افزود که مشکل مواد مخدریک چالش جهانی بوده که نیازمند کمک های می باشد تا روند مبارزه بامواد مخدرتسریع گردد.

درپایان مراسم  قضاوتمل عبداقیوم حلیم رئیس محکمه استیناف مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ابراز داشت که نهاد های مختلف اعم ازقضات،څارنوالان وپولیس  درکنارهم قرارگرفته اند تاعلیه مجرمین مسکرات ومواد مخدرقاطعانه مبارزه نمایند.

به باورآقای حلیم، مرکزعدلی وقضایی دارای سیستم منظم وشفاف بوده که اجراآت عدلی وقضایی درفضای عاری ازنفوذ بیرونی صورت می گیرد که هیچ مجرم بدون مجازات ازچنگ قانون رهایی نمی یابد.

سرانجام این مراسم با اعطای نشان مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدروتقدیرنامه ها برای شماری ازمهمانان،قضات ،څارنوالان وپولیس مدیریت تدقیق ،بررسی ولابراتواراین مرکزخاتمه یافت.