آخرین ویدیو

مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرچیست؟

دیگر ویدیو ها

در باره ما

CJTF Building

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بمنظور به محاکمه کشانیدن آنانیکه در جرایم مسکرات و مواد مخدر ذیدخل هستند در سال ۱۳۸۴ به اساس استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی افغانستان اساس گذاشته شده است…

ادامه مطلب

صدها سیت موبایل مصادره شدۀ قاچاقبران به گمرک کابل تسلیم داده شد

2017-10-03 CJTF Photo

 

مسوولان ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر)۵۶۷) سیت موبایل های مختلف النوع را که درهنگام تلاشی بدنی ازنزد قاچاقبران مسکرات ومواد مخدربدست آمده بود؛ پس ازحکم مصادره درمحاکم ثلاثه روزسه شنبه مورخ ۱۱ماه میزان سال ۱۳۹۶ خورشیدی جهت لیلام رسماً به مسوولین گمرک ولایت کابل تسلیم نمودند.

موبایل های بدست آمده شامل ۲۷ مبایل مختلف النوع، ۷ سیت ثریا  ازبابت سال ۱۳۹۳ وبه تعداد ۱۳۴ سیت مبایل مختلف النوع ازبابت سال ۱۳۹۴ وبه تعداد ۴۰۶ سیت مبایل مختلف النوع ازبابت سال ۱۳۹۵ خورشیدی که توسط منسوبین کشفی وامنیتی حین بازداشت قاچاقبران مسکرات ومواد مخدر درولایات مختلف کشورکشف وضبط شده بود.

درهمین حال څارنمل محمدعارف نوری رئیس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرحین تسلیم دهی موبایل های یادشده اظهار نمود که ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرحکم می کند:(( اموال منقول که ازنزد قاچاقبران بدست می آید ،پس ازحکم محاکم ثلاثه درمورد مصادره آن، اموال واجناس  بدست آمده لیلام وعواید آن جمع عواید دولت گردد.

به باورآقای نوری محاکم ثلاثه حکم مصادره موبایل های متذکره را پس ازآن صادرکرد که مالکین آن ها بعد ازتعقیب عدلی وقضایی محکوم به مجازات شده اند.

متعاقباً عبدالمحمد نماینده گمرک کابل هنگام تسلیم گیری موبایل های یاد شده ازکاروفعالیت خستگی ناپذیرمرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرابراز قدردانی کرده افزودند که سپردن موبایل های ضبط شده ازنزد قاچاقبران  به گمرک کابل نمایانگر شفافیت کاری وعدم فساد دراین مرکزمی باشد.

موصوف علاوه نمود که ریاست گمرک کابل همواره دراین راستا بامرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرهمکاربوده وخواهد بود.

این درحالی است که ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدردرجریان چهارسال گذشته بیش از ۱۵۰۰ سیت موبایل های مختلف النوع را که ازنزدقاچاقبران کشف وضبط شده بود ؛ پس ازحکم قطعی محاکم ثلاثه غرض لیلام رساندن به گمرک کابل سپرده است.